چهارشنبه

اینطورها هم نیست که هنر نزد ایرانیان باشد و بس!


دفعه بعد که یکی گفت «هنر نزد ایرانیان است و بس!»، دستش را بگیرید و بیاریدش این آلبوم را نشونش بدید تا بفهمه که «هنر» نزد خیلی هاست!

  

۲ نظر: